Общи условия за ползване на сайта

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между OnlineEnglishClassroom.com и ползвателите на сайта , по повод услугите предоставяни посредством неговото използване.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА OnlineEnglishClassroom.com Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

   Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта OnlineEnglishClassroom.com. С регистрацията си получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели в съответствие със Закона за електронната търговия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като “Получател” и сайта като “Доставчик”, в рамките на предоставяните услуги. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу и/или не отговаряте на посочените изисквания моля, не използвайте сайта OnlineEnglishClassroom.com. Имайте предвид, че настоящите общи условия могат да бъдат променяни, без предизвестие.

I.Общи разпоредби

1. Потребителят трябва да е над 18 години и законно да може да сключва договори; тя/той също приема това обвързващо споразумение, като се съгласява на всички условия изброени тук за използването на сайта и предлаганите услуги.

2. Потребителя разрешава OnlineEnglishClassroom.com да държи в автоматизирана база данни цялата лична информация, тъй като тя е необходима за адекватното предоставяне на услугата. С цел да се запазят анонимни личните данни, потребителят е информиран, че единствен управител на базата данни е OnlineEnglishClassroom.com.

3.Данните, предоставени от потребителя в нашата база данни са защитени от системи за сигурност, които възпрепятстват достъпа на неоторизирани трети лица.

4. Потребителят приема, че услугата е съгласувана с българското законодателство, а за тези които живеят в чужбина изрично се отказват от законодателството на съответната държава, дори да съответства с българския закон.

5. OnlineEnglishClassroom.com запазва правото да прави всички необходими промени в общите условия по всяко време.

6. Цените, показани на сайта са окончателни, с включени всички данъци и такси, и са актуални по всяко време.

7. Доставката на услугите предоставени от OnlineEnglishClassroom.com се извършва изцяло онлайн и не включва допълнителни такси.

II.Термини, използвани в Общите Условия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • а) „Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна OnlineEnglishClassroom.com.
  • б) „Ползвател” – всяко лице, посетило и ползващо Сайта и неговата информационна система.
  • в) „Потребител” – Ползвател на Сайта, който се е регистрирал по реда на Раздел III, по-долу, за ползване на услугата по закупуване на услуги, предоставени от името на конкретни търговци.
  • г) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услуга, предмет на негово предложение, публикувано на Сайта.
  • д) „Услуга” – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговец, която последния желае да промотира сред Ползвателите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия.
  • е) „Сделка” – публикувано в Сайта предложение на Търговец за закупуване от страна на Потребителите на Сайта на определени Услуги при специални цени и други специални условия.
  • ж) „Договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между Търговец и Потребител за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца Услуги. Всяко използване на „Договори за продажба” (а също и във всякакви други възможни словосъчетания и словоформи в този смисъл) ще е със синонимно значение на „Договори за продажба на Стоки/Услуги”.
  • з) „Ваучер” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и предплатена от него Услуга, при съблюдаване на приложимите за конкретния случай условия.
  • и) „Партньор” е всяко лице, с което OnlineEnglishClassroom.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на потребителите на сайта.

III. Услуги предоставяни посредством Сайта

8. Посредством ползването на Сайта се предоставят както чисто информационни услуги, така и специални услуги за Потребителите на Сайта, свързани с осигуряване на възможност за закупуване на предлаганите от Търговците курсове при определени условия.

9. Информационните услуги, предоставяни посредством Сайта, са безплатни за неговите Ползватели. Специалните услуги за Потребителите на Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените услуги, като за целта е необходимо да се регистрират по надлежния ред. Регистрацията е доброволна.

10. Отношенията между Оператора, от една страна, и Ползвателите и Потребителите на Сайта, от друга страна, се уреждат от настоящите Общи условия за ползване. Услугите предоставяни на Търговците от страна на Оператора не са достъпни за първите посредством ползването на Сайта – отношенията между Оператора и Търговците се уреждат в отделни договори, сключени индивидуално с всеки от Търговците. Отношенията между Потребителите и Търговците, по повод сключването и изпълнението на Договорите за продажба между тях, се уреждат от условията на съответните Сделки, настоящите Общи условия за ползване, Общите условия за пазаруване и разпоредбите на приложимото право.

IV. Регистрация и абонамент на потребители

11. С попълването на лични данни на страниците на Сайта, Ползвателите дават изричното си разрешение за събиране, обработване и съхранение на тези данни и за използването им за да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

12. Ползвателите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща: име, фамилия, електронен адрес. Тези, които желаят само да се абонират за получаване на промоционалните оферти, трябва да попълнят своя електронен адрес. С натискането на бутона за регистрация, Ползвателите на Сайта декларират, че имат правото, пълномощията и дееспособността да приемат Сделките на Търговците и да бъдат обвързани с условията на тези Сделки.

13. При извършване на регистрацията си, Ползвателите се задължават да предоставят верни и актуални данни. Ползвателите се задължават при промяна, своевременно да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че Ползвателите предоставят неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до клиентските им профили.

14. След като регистрационната форма е попълнена и информация е изпратена посредством натискане на бутона за регистрация, на посочените от Ползвателите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта за потвърждаване на регистрацията и верността на попълнената информация.

15. В резултат на надлежно завършена регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителите получават достъп до профилите си след като въведат потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своите пароли, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването им.

16. Потребителите имат право да се регистрират само по веднъж.

17. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на Потребителите във връзка с ползването на услугата по закупуване.

V. Отговорност

18. а) Всички Ползватели се задължават да: спазват приложимото национално и международно законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост на Оператора, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.
б) Всички Ползватели дължат обезщетение на Оператора за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване. Ползвателите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване.

19. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответните Стоки/Услуги.

20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

VI. Възстановяване на платени суми

22. Възстановяването на сумите се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни за получаване на съответните декларации и от получаване от страна на Потребителите на платежните документи, удостоверяващи направеното плащане. За времето от авансовото плащане до връщането на сумата, лихви не се дължат.

23. Възстановяването на сумите се извършва единствено по сметката на картата, от която е извършено плащането в срок от 7 (седем) дни след получаване на писмена декларация за съответните обстоятелства.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

24. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта Ползвателите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. OnlineEnglishClassroom.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите услуги, Операторът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените услуги, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

25. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия.

26. Законът, приложим към отношенията между Ползвателите и Оператора по повод използването на Сайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни съдилища на Република България.

27.OnlineEnglishClassroom.com не носи отговорност в случай, че цитирани сайтове и препратки съдържат информация, която е неточна или невярна. Също така,не носи отговорност в случаите, когато линкове с информация от сайтовете е копирана или разпространена в уронващи или застрашаващи престижа други информационни пространства.

28. Някои от услугите на платформата OnlineEnglishClassroom.com изискват задължителна регистрация.

29. OnlineEnglishClassroom.com не носи отговорност в случай, че продукт закупен от сайта не отговаря на очакванията Ви и/или не Ви удовлетворява. Също така, не носим отговорност в случаите, когато трета страна по договора не изпълнява коректно задълженията и отговорностите си към Вас.

30. OnlineEnglishClassroom.com не може да гарантира, че сайтовете ще работят при форсмажорни обстоятелства и не носи отговорност в случай, че възникне проблем при използването им, когато отговорността за това е на трети лица/компании.

31. Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

x

Ние използваме бисквитки, за да ви дадем най-доброто онлайн изживяване. Съгласявайки се, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитките.